آیرال خبر،حق الناس ،واژه ای کلیدی وبرجسته در فرهنگ اسلامی وفقه شیعی است وبیانگر نوع نگاه اسلام به روابط اجتماعی در جامعه اسلامی و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی که از اهداف انبیای الهی استمی باشد.

حق الناس ،واژه ای کلیدی وبرجسته در فرهنگ اسلامی وفقه شیعی است وبیانگر نوع نگاه اسلام به روابط اجتماعی در جامعه اسلامی و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی که از اهداف انبیای الهی استمی باشد.گستره این واژه از رعایت حقوقی که هر فرد مسلمان در ارتباط با دیگران باید رعایت کنداز حفظجان،مال وآبروی اوتاامور مهم اجتماعی و حاکمیتی را دربر می گیرد.امری که مانع ظلم درحق دیگران می شود وعدم رعایت آن مانع قبولی اعمال،سخط الهی وعذاب در دنیا وآخرت می گردد.حق الناس درجنبه اجتماعی،حافظ الگوی مردم سالاری دینی واستحکام بخش نظام مقدس جمهوریاسلامی است ویکی از جلوه های برجسته آن در امر انتخابات می باشد.انتخاباتی که تاکنون ۳۳بار دراین نظام مقدس در شکل های گوناگون تحقق یافته وهمه تلاش مسئولان برتحقق حق الناس در اینعرصه مهم مردمسالاری دینی بوده است.گرچه ابعاد برجسته دیگری همچون دفاع از میهن اسلامیدربرابر تجاوز گران بعثی،تلاش درتحقق رفاه عموم مردم وایجاد امنیت،مقابله باغارتگران بیت المال،کوشش در راه حفظ استقلال وآزادی های مشروع،حفظ دستاورد های برجسته دانشمندان ایرانی

در عرصه فناوری های هسته ای ،موشکی و…همه مصداق های برجسته ای از تلاش بر حفظحق الناس در انقلاب اسلامی است.

***.

جریان های قدرت طلب وزر اندوزانی که طمع بر بیت المال دارند واندیشه سازش باغرب سلطه گر وترویج لیبرالیزم منحط را درذهن می پرورانند،آن زمان که از اقبال مردم به خود درانتخابات نومید گشتند به جای اصلاح خود وبازگشت صادقانه به اسلام ،انقلاب ومردم به خدشه در امر انتخابات پرداختند ودم از ناسالم بودن آن وعدم امانتداری در حفظ رای مردم زدند!.کمیته صیانت از آرای مردم !تشکیل دادندبه خداشکوه بردند!،فضای عمومی جامعه را تخریب کردند و…این حرکت که در سال۸۴ آغاز گردید درانتخابات سال۸۸ به اوج خودرسید وفتنه ای بزرگ آغاز گردید واین بار درصدد ابطال ۴۰ میلیون آرای مردمی برآمده وخسارت های بزرگ وجبران ناپذیری به مردم وکشور وارد کردند والبته این توطئه ادامه دارد.

***.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در راستای مبارزه باتوطئه تخریب نظام مردمسالار جمهوری اسلامی ایران بابهانه صیانت از آرای مردم به روشنگری وتبیین چارچوب های مردمسالاری دینی پرداخته وتاکنون ۳بار به بیان ابعاد حق الناس درانتخابات پرداخته اند.باراول در۲۴خردادماه۱۳۹۲در روز رای گیری یازدهمین دوره ریاست جمهوری فرمودند:”من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوقها ومسئولان باز شماری وقرائت آراء واینها هستند،یک توصیه به این عزیزان دارم وآن این است که بدانند رای مردم امانتی است در دست آنها وحق الناس است،یعنی حفظ امانت در این مسئله،حق الناس است”.وباردوم در۱۸شهریور ماه۹۴بعد به حق الناس بودن حفظ رای مردم ونتیجه انتخابات اشاره کردند:”اینکه مادر سال ۸۸درمقابل کسانی که اصرار می کردند باید انتخابات باطل شودایستادیم به خاطر همین بود که از حق الناس دفاع

کردیم.هرکسی هم برنده این انتخابات می شد ماهمین جور می ایستادیم.دفاع می کردیم.بنده از حق الناس دفاع کردم.از حق مردم دفاع کردم .”

دردیدار با امامان جمعه(۱۴دی ماه۹۴)ابعاد جامعی از گستره حق الناس درانتخابات توسط رهبر معظم انقلاب بیان می شود. درملاقات بادست اندرکاران برگزاری انتخابات(۳۰ دی ماه۹۴) بدون نام بردن ازحق الناس ازآن به عنوان یک “حق عمومی” یاد می کنند.وسخنان ایشان دردیدار بامردم قم(۱۹ دیماه۹۴)هم دربردارنده نکته های مهمی پیرامون انتخابات است.این نکات وابعاد برجسته پیرامون حق الناس در انتخابات عبارتند از:

*وظیفه برگزار کنندگان انتخابات:

-“حفظ این امانت-آرای مردم-…آن کسانی که اداره ی صندوقها به عهده آنهاست باید کمال امانت را رعایت کنند،یعنی در این زمینه ها اندک تخلفی،خیانت در امانت است.”

-“یکی از حقوق مردم ،رعایت رعایت حق این داوطلبی است که می آید ووارد این میدان می شود ونامزد

انتخابات می شود که اگر آدم صالحی است ما اوراردنکنیم،میدان بدهیم به اینکه اوبیاید.نقطه مقابلش هم همینجور است،اگر چنانچه آدم ناصالحی است ،راهش ندهیم…دقت نکنیم واو وارد بشود ،خراب کردن حق مردم است،اینهم ضد حق الناس است.”

-اینکه ما مقید باشیم کسی برود درمجلس که نظام را،مصالح کشور را،ارزشهای اساسی کشورراتاییدبکند،تقویت کند،دنبال بکند،یک حق عمومی است…”

-بخش از این حق الناس ،همین حق رای شورای نگهبان است.همین حق نظارت استصوابی وموثرشورای نگهبان است.این جزو حق الناس است.این راباید حفظ کرد.

*وظیفه مردم:

-یکمسئله ی مهم در باره ی انتخابات حضو رحداکثری است….همه بیایند…همه باید وارد شوند…شرکت همگانی وبانشاط مردم …اصرار می ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات..همه باید شرکت کنند…این مسئله ی اول است.”

-“مردم بابصیرت ،بافکر وارد بشوند وانسان های صالح را انتخاب کنند(انسانی که)کشور رابه دشمن نفروشد،مصالح کشور رابرای رودربایستی این وآن زیر پانگذارد،باید این را انتخاب کنند.

-“همه سعی کنند درست انتخاب کنند.سعی مان رابکنیم…انسان باید به شکل اطمینان بخشی

به نتیجه برسد…چون یکایک افراد راممکن است نشناسیم…نگاه می کنم ببینم آن کسانی که این فهرست رامعرفی کرده اند چه کسانی هستند.اگر دیدم اینها آدم های متدین ومومن وانقلابی هستند،

به حرفشان اعتماد می کنم وبه {فهرست }آنها رای می دهم ،اگر دیدم نه،کسانی که این فهرست راداده اندکسانی هستند که به مسائل انقلاب ،به مسائل دین،به مسائل استقلال کشورخیلی اهمیتی نمی دهند،دلشان دنبال حرف آمریکا وغیر امریکاست،به حرفشان اعتماد نمی کنم،به نظر من این راه خوبی است.

-مسئله ی شاخص های انقلابیگری هم خیلی مهم است.یعنی واقعا بدانیم شاخص هاچیست،

شاخص های انقلابیگری رادرست پیدابکنیم،درذهن خودمان مشخص بکنیم ،از کسانی که مطلع تر از ما هستند بپرسیم.

-مردم درباب انتخابات باید خیلی متوجه این{نفوذ دراراده وفکر وتصمیم ملت ایران}باشند.مردم درباب انتخابات باید خیلی متوجه این موضوع باشند…عنصر نفوذی …مثل موریانه ازداخل میجود وپایه هاراسست می کند….در این زمینه روشنگری لازم است ،روشنگری بدون اتهام،بدون تهمت زدن،بدون مصداق معین کردن،اما روشنگری اذهان مردم ،چیز لازمی است….حقیقت راباید بیان کردکه این وظیفه ی ماست.

*وظیفه نامزد ها وهواداران آنها درصورت رای نیاوردن

“یک بعد دیگر حق الناس بودن،پذیرش نتیجه ی انتخابات است،{یعنی}وقتی که به یک نتیجه ای رسید ومراکز قانونی تصدیق کردند که این است،پذیرش این نتیجه{حق الناس است}.ضد آن کاری که درسال۸۸ انجام شد…”

*وظیفه ی پیشنهاد دهندگان فهرستها:

-“آن کسانی که این فهرستها رامی دهند،واقعا رعایت حق رابکنند،مسئله ی رفیق بازی وجناح بازی ومانند این چیزهارادخالت ندهند ونگاه کنند ببینند که چه کسی واقعا شایسته است ،آن کسی راکه شایسته است بگذارند وبه مردم معرفی کنند.

یادداشت 94/11/30

کدخبر110613

انتهای پیام /

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.