عملیات احداث یک هزار واحد مسکونی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در قالب طرح ملی مسکن در تبریزآغازشد.

توسط تحریریه