فرایند ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی از امروز آغاز شده است.

توسط modireit