دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه شهر سهند به آسیب دیدگان کرونا اجرا شد.

توسط تحریریه