وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع دوباره ویروس کرونا در آذربایجان شرقی هشدار داد.

توسط تحریریه