شهردار بستان آباد گفت: امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای آسفالت شهر بستان آباد اختصاص داده شده است.

توسط تحریریه