جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی طرح پیشنهادی ساماندهی وتوسعه فضا‌های فرهنگی شهر تبریز از سوی موسسه فرهنگی کمک جهت توسعه فرهنگ و هنر آغاز شد.

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی طرح پیشنهادی ساماندهی وتوسعه فضا‌های فرهنگی شهر تبریز از سوی موسسه فرهنگی کمک جهت توسعه فرهنگ و هنر آغاز شد.

توسط تحریریه