واحد دوم نیروگاه حرارتی تبریز پس از گذشت ۳۴ساعت از وقوع آتش سوزی، با تلاش بی وقفه پرسنل نیروگاه به مدار تولید بازگشت.

توسط modireit