مسئولان تراکتور از بازیکنان خود خواسته اند روز شنبه در تبریز حاضر باشند.

توسط تحریریه