بنیاد برکت کارخانه تولید کفش را با هدف اشتغالزایی گروهی در مراغه راه اندازی می کند.

توسط modireit