مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در دانشگاه تبریز برگزار شد.

توسط تحریریه