تغییرات مدیریتی جدید در برخی از مناطق و سازمان‌های شهرداری تبریز با حضور شهردار و مدیران ارشد شهری انجام شد.

توسط تحریریه