کارکنان بانک ملی استان آذربایجان شرقی در قالب کمک مومنانه ۱۰۰۰ بسته معیشتی را تهیه و بین نیازمندان توزیع کردند.

توسط تحریریه