ظهرامروز، ۱۱۰ بسته معیشتی و ۱۱۰ پک خوارکی کودک به همت بسیج کارکنان شهدای دانشگاه تبریز دربین اقشارنیازمند توزیع می‌شود.

توسط تحریریه