به همت خادمیاران آستان قدس رضوی در شهرستان عجب شیر ۲۸۰ بسته معیشتی بین نیازمندان متضرر از کرونا توزیع شد.

توسط تحریریه