به همت آستان قدس رضوی ۳۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان شهرستان هوراند توزیع شد.

توسط تحریریه