شهردار تبریز برداشتن گام بزرگ در رفع حاشیه نشینی را با بخشنامه‌ها، قوانین و اختیارات استانی ناممکن دانست و گفت: رفع حاشیه نشینی نیازمند تغییر در قوانین کشوری است.

توسط تحریریه