عصر امروز،یک حلقه مار در کارگاه سنگبری واقع در میدان بسیج، به همت آتش نشانان زنده گیری شد.

توسط تحریریه