افزایش تردد و بی توجهی برخی مردم تبریز به رعایت اصول بهداشتی پیشگیرانه و فاصله گذاری اجتماعی، خطر شیوع کرونا در این شهر را بیشتر کرده است.

توسط modireit