عصر امروز در اثر سقوط بالابر ساختمانی، دو کارگر ۴۵ و ۳۰ ساله به عمق چاهک آسانسور سقوط و موجب آسیب دیدگی هر دو نفر شد.

توسط تحریریه