در بسته شهروند خبرنگار اخبار شبکه سهند سه مشکل از شهروندان شهرهای خداآفرین، مرند و هوراند ارسال شده است.

توسط modireit