عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متاسفانه به ما فرصتی برای اعتراض درخصوص وضعیت فعلی برخی موارد شهر تبریز در شورا داده نمی‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متاسفانه به ما فرصتی برای اعتراض درخصوص وضعیت فعلی برخی موارد شهر تبریز در شورا داده نمی‌شود.

توسط تحریریه