به منظور جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی 17 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی روستای گمند خواجه هریس تخریب شد.

توسط modireit