شهردار جدید منطقه ۷ تبریز هم افزایی و خلاقیت را زمینه ساز پیشرفت و پیشبرد اهداف شهرداری منطقه دانست.

توسط تحریریه