یک میلیارد ریال به خانواده‌های آسیب دیده از کرونا در مراغه پرداخت شد.

توسط تحریریه