خیاط زاده گفت: متاسفانه مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی‌کنند. حتی در برخی شهرستان ها شاهد برپایی مراسم عروسی یا ختم نیز بوده ایم.

توسط تحریریه