مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال سطح کشت گندم در زمینهای کشاورزی کشور حدود ۶ میلیون هکتار است.

توسط modireit