یک ماه روزه داری و عبادت به درگاه پروردگار به سرآمد و مومنان با قنوت عشق و بندگی، به استقبال شوال رفتند.

توسط تحریریه