یادداشت پریناز مهاجرانی اسبلی
۲۱آذرهرسال یاد آور فرازوفرود فرقه دمکرات آذربایجان است یکسالی که برای مردم ایران و جهان و آذربایجان پرتلاطم بود.اما سوال اساسی که مطرح است این هست که آیا فرقه دمکرات مانند نامش واقعا دمکرات بود؟مردم آذربایجان دراعصارتاریخ همواره آزادی طلب ومساوات جو بوده آنداما به دلیل سیاست غلط وتبعیض آمیز حکومت پهلوی ازدولت مرکزی ناامید شدندوحتما زمینه ای برای جنبش اعتراضی وجود داشت ومسائل فرهنگی مهمی وجود داشت برای مثال مسأله بی اعتنایی درآموزش به زبان ترکی بود واین قطعا زمینه را برای جنبش اعتراضی مستعد میکرد امامردم هرگز راضی به دخالت شوروی درامور آذربایجان وجدایی طلبی نبوده انددرچنین شرایطی فعالان اصلاح طلب آذربایجان به فرقه دمکرات که شعار آزادی برابری و برادری وخدمت به مردم را سرمیداد وازمسله زبان مادری هم استفاده کرده بودند به طور جدی به این حزب نوپا دلبستند وحتی برخی اسلحه گرفتند و خود را فدایی نامیدند .تشکیل دولت خودخوانده پیشه وری درآذربایجان باوجود برخی فعالیت های غلط واشتباه کارنامه قابل دفاع درزمینه خدمات و آموزش و بهداشت داشت درزمینه سیاسی هیچ اقدام مثبتی نداشته اعدام های بی جهت انگ زنی های مختلف وقربانی شدن درزدوبند های سیاسی خارجی باعث شد در۲۱آذر سال ۱۳۲۵نابود شود .وبعد ازآن مردم آذربایجان سالها گرفتار عملیات خشن وسخت گیرانه شده و شاهد حق کشی وتبعیض ناروا وصدمات همیشگی شدند .مردم آذربایجان در کوران حوداث نشان دادند که هویت قومی خودرا درراستای تحکیم هویت ملی به کار بسته آند ودریک همگرایی و تلاش مشترک فرهنگ عمومی ایرانی را خلق کردند و همه آرمانها و مطالبات خودرا زیر این سقف جستجو میکنند .نام مهم نیست آذربایجان ،آزربایجان ،آذرآبادگان مهم مردمی هستند که دراین خطه حضوردارند وزندگی میکنند امروز یکپارچگی واستقلال ایران مرهون مردم آذربایجان وصفویه است و به نوعی باید گفت آذربایجان بنیان گذار ایران نوین است و نقطه آغازین یکپارچگی بوده است . مردم غیور آگاه و آزاد منش آذربایجان هرزمان صفوف خودرا ازجدایی طلبان جدا کرده و در استحکام هویت ملی قدم برداشته آند .به نظر می‌رسد مطالعه وبیان حقایق تاریخی وآگاهی دادن به نسل حاضر وآینده درخصوص حوادث تاریخی مغفول مانده واین آکاهی برای حفظ هویت و فرهنگ لازم و ضروری است .

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.