دسته: مذهبی

هشتمین اثر پرینازمهاجرانی اسبلی با عنوان ⭕️مدیریت رسانه ؛ رسانه دینی ،دینی رسانه ای توسط انتشارات آتی نگر صدرا منتشر شد .

⭕️هشتمین اثر پرینازمهاجرانی اسبلی با عنوان ⭕️مدیریت رسانه ؛ رسانه دینی ،دینی رسانه ای توسط انتشارات آتی نگر صدرا منتشر…

عوامل عدم مشارکت زنان درجامعه وراهکار ترغیب به مشارکت درتعیین سرنوشت فرهنگی واجتماعی

پرینازمهاجرانی اسبلی مددکاروآسیب شناس اجتماعی مسوول راهبردی جامعه زنیب س آیرال خبر :در جوامع امروزی، بیش‌تر نقش‌ها از نوع محقق…

اهداهفتمین اثرپریناز مهاجرانی اسبلی به فرماندار اسکو

اهداهفتمین اثرپریناز مهاجرانی اسبلی به فرماندار اسکو کتاب پلورالیسم دینی که هفتمین اثرمولف میباشد درآذرماه توسط نماینده مردم تبریزآذرشهراسکو دکتراحمدعلیرضا…

مراسم رونمایی وجشن امضا از هفتمین اثر پریناز مهاجرانی اسبلی باعنوان پلورالیسم دینی صراط تا صراط های

به گزارش آیرال خبر:مراسم رونمایی وجشن امضا از هفتمین اثر پریناز مهاجرانی اسبلی باعنوان پلورالیسم دینی صراط تا صراط های…