برچسب: آيرال

تحولي عظيم در كارخانجات آسفالت سازمان عمران شهردارى كلانشهر تبريز سال ٩٧

به گزارش ايرال خبر تحولي عظيم دركارخانجات آسفالت سازمان عمران كلانشهر تبريز ١.خريد ونصب ورآه اندازه كارخانه آسفالت ١٦٩تني تمام…

ثبت ركوردبي سابقه درتوليدوپخش آسفالت توسط سازمان عمران شهردارى كلانشهرتبريز

ثبت وكورد بي سابقه درتوليدوپخش آسفالت توسط سازمان عمران شهردارى كلانشهرتبريز به گزارش آيرال خبر ،مديرعامل سازمان عمران شهردارى كلانشهرمنطقه…

پريناز اسبلي مهاجراني به عنوان دبير حزب دفاع ازايثارگران وقانون أساسي استان آذربايجان شرقي منصوب شد

آيرال خبر ،په نقل ازکانال رسمی حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی پري نازاسبلي مهاجراني طَي حكمي ازطرف دبير كل حزب…