برچسب: انگ زنی

اسیب انگ زنی وپیشگیری از اسیب هاتوسط بزه پوشی در اسلام

پری ناز-اسبلی: وقتی برچسب منحرف به فرد یا گروهی زده می شود، نتایج اخلاقی، سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی برای فرد…