آیرال خبر،هدف اصلی ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری دربارهنیروهای شاغل در سازمان جمع آوری گرددو در دسترس مدیران قرارگیرد تاآنها بتوانندتصمیمات بجا ولازم را درجهت بالابردن کمیت و کیفیت کارکنان اتخاذ نمایند.
بنابراین، هدف نهایی ازارزیابی عملکرد افزایش کارآیی و اثربخشی سازمانی است.:

تعریف

صاحب نظران عرصه مدیریت تعاریف مختلفی از ارزیابی عملکرد نموده اند.
که زیباترین و مانع ترینش تعریف بروین است که در سال 2002 ارائه داده است

بروین میگوید، ارزیابی عملکرد روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان براساس بازخوردی مثبت یامنفی از ازنتایج عملکرد آنها در چگونگی انجام وظایف است.
ضرورت ارزیابی عملکرد تاحدی است بدون ارزیابی عملکرد هیچ سازمانی امکان رسیدن به قلل بهروری را نخواهند داشت.

طبق تجربیات عملی در جوامع پیشرفته نقش اصلی وراهبردی ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان به حدی است که باآن به عنوان یک ابزار جدی و قوی ، همه سیاستهای راهبردی محقق می گردد.
وفقدان آن در نرسیدن به سرمنزل مقصودسازمانی دخیل است.

بامقدمه کوتاه فوق لازم است مطلبی را ازمنظر انتقادی وارد بر سیستم اداری ایران عرض کنم که نقص در اجرای این امرمهم باعث به وجود آمدن انواع مشکلات و فسادهای سیستمی در مدیریت ادارات گردیده است.

به عنوان شاهدو مثال سیستم ارزیابی علمی افراد برای کسب مدرکی خاص و میزان نمره مکتسبه در احراز واجدیت آن مدرک مسیری جهت اعطاء آن جایگاه علمی برای افراداست.
که درصورت عدم احراز صلاحیت در ارزیابی ، آن فردباید مجددا بازآموزی و موردارزیابی قرار گیرد.

با کنکاشی در مسیر ارزیابی عملکرد کارکنان ، در سازمانهای ایران مشخص میشود که از جمله دلایل اصلی ومانع به ثمر نشستن کامل اهداف، عدم برخورد علمی وعملی با این ابزار مهم وحیاتی می باشد

ارزیابی عملکرد و مدیریت علمی عملکردسازمانی به دلیل شناخت کامل تواناییهای سرمایه انسانی سازمان و همچنین نمایان شدن نقطه ضعفهای سیستمی در افراد،و اعمال برخوردهای مناسب تشویقی و تنبیهی با کارکنان ،مانع بروز فساد درسازمان شده و در نتیجه ضمن پایش عملکرد کارکنان، موجبات تعالی کیفی و حصول اهداف وچشم اندازهای مختلف سازمانی خواهدبود.

یادداشت 95/1/18

غلام رضا اقبالی

کدخبر110732

انتهای پیام /

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.