هفت طرح عمرانی و خدماتی در بخش های سلامت، بهداشت و مدیری بحران شهرداری منطقه ۲ تبریز به بهره برداری رسید.

توسط سردبیر