مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از صدور حکم جریمه ۶.۴ میلیارد ریالی برای پرونده قاچاق ۳۰ میلیون دینار عراقی در بناب خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از صدور حکم جریمه ۶.۴ میلیارد ریالی برای پرونده قاچاق ۳۰ میلیون دینار عراقی در بناب خبر داد.

توسط تحریریه