مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه در رتبه بندی مراکز تحقیقاتی رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.

توسط تحریریه