هدررفت آب در عجب شیر، کمبود آب شرب در یکی از روستاهای هریس و شلوغی نانوایی های چاراویماق موضوعات امروز شهروند خبرنگار شبکه سهند است.

توسط سردبیر