مرد 41 ساله تبریزی حین ماهیگیری در سد روستای قیصریه بخش مهربان شهرستان سراب غرق شد.

توسط سردبیر