پیرترین مرد ایرانی در روستای خانقاه مراغه در گذشت .

توسط سردبیر