کارآفرین ورزقانی بعد از بازنشستگی به روستای محل تولّد خود بازگشته و مجموعه تولیدات کشاورزی و دامی راه اندازی کرده است.

توسط modireit