امروز ۲۶ مهرماه، مرزهای شمال غرب کشورمان در خداآفرین با منطقه مورد مناقشه قره باغ امن گزارش شده است.

توسط سردبیر