شهردار منطقه ۱۰ تبریز گفت:تاکنون در سال ۹۹ و برای فاز اول ساماندهی گلزارشهدا و پارک ستارخان تبریز،۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است و طبق برآوردی که انجام داده ایم، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نیز برای فاز دوم و تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده است لذا کل هزینه این پروژه ۲۰ میلیارد تومان خواهد شد.

توسط سردبیر