حضور مهاجم سابق تیم ملی در تراکتور منتفی شد.

توسط تحریریه