رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي گفت: سهم توليد و درآمد استان از ميانگين كشوری کمتر است.

توسط سردبیر