فرماندار بناب گفت:این شهرستان با مشکل نبود زمین برای سرمایه گذاری مواجه است.

توسط سردبیر