شهردار تبریز با اشاره به اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای طرح مرمت و بهسازی مجموعه تاریخی دو کمال گفت: این طرح ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

توسط سردبیر