طرح درامتداد مهر ۳
مهارت آموزی رایگان با همکاری مرکزنیکوکاری شهید عدالت اکبری ونشریه تبریز بیدار درشهر سهند اجراشد .
پریناز مهاجرانی :این طرح درراستای حمایت اززنان سرپرست خانوار و بی سرپرست درراستای مهارت آموزی واشتغال زایی با
ارائه گواهی معتبر ازسازمان فنی وحرفه ای برگزار میشود .
وی افزود اولین دوره مهارت آموزی این طرح با همکاری آکادمی زیبایی وپوست وموی نصیری ومزون خیاطی سوناز برگزارشد .
پری نازمهاجرانی اسبلی افزود :جذب مهارت آموز تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت تا اکنون سه طرح درهر فصل داشتیم طرح درامتداد مهر ۱کمک های مومنانه درسایت های مساکن مهر بودطرح درامتداد مهر ۲درراستای ترویج نذورات فرهنگی و طرح تعویض کاغذباطله با لوازم التحریر بود که با استقبال خانواده ها همراه بود امیدواریم طرح درامتدادمهر ۴ رانیز درفصل زمستان داشته باشیم .

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.