جانباز ۷۰ درصد تبریزی حاج حسین همتی به همرزمان شهیدش پیوست.

توسط سردبیر