تهران

اخبارداغ

در پرونده شهید عجمیان هیچ گونه مداخله‌ای نبود.

آیرال: رئیس دستگاه قضا: ‌در پرونده شهید عجمیان، هیچ‌گونه مداخله‌ای نبود محسنی‌اژه‌ای: ▫️‌در پرونده شهید عجمیان، هیچگونه مداخله‌ای از بیرون از قوه قضاییه صورت نگرفته...

تبلیغات

ارسالی خبرمخاطبین