شهردار منطقه ۸ تبریز گفت: شهرداری تبریز در راستای حمایت از فرهنگ، هنر و صیانت از میراث تاریخی، صرفا با قیمت کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند اقلام آقای سرابی اقدم را خریداری کند.

توسط تحریریه